درخواست «مسرور بارزانی» از آمریکا برای کمک به کردستان عراق

در حال انتقال به منبع خبر