عراقچی هرگونه گفتگوی مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا را رد کرد

حلقه وصل
در حال انتقال به منبع خبر