فرماندار: تجهیز زندان مرکزی سمنان ۴۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

حق و حقوق
در حال انتقال به منبع خبر