شمسایی: پست و مقام برای من اصلا مهم نیست

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر