شهروندان کلمه تا اطلاع ثانوی از آب تصفیه خانگی استفاده کنند / به زودی آب چاه جایگزین وارد شبکه خواهد شد

اتحاد خبر
در حال انتقال به منبع خبر