تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر لهستان به ظریف

موج
در حال انتقال به منبع خبر