سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی: نیروگاه گازی خلیج فارس به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد

خبر طلایی
در حال انتقال به منبع خبر