سفر رئیس جمهوری به کرمانشاه لغو شد

خبرگزاری ذاکر
در حال انتقال به منبع خبر