رستم علیزاده در مصاحبه با رادیو گفت وگو: سرمایه انسانی از الزامات مهم جمعیت کارآمد است

فصل تجارت
در حال انتقال به منبع خبر