ما ابد در پیش داریم، هستیم که هستیم

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر