مذاکره برای تأسیس کانال پرداختی پول نفت بین ایران و اروپا

فصل اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر