راموس: هیچوقت کسی را عمدی نزدم!

خبر ورزشی
در حال انتقال به منبع خبر