امکان ثبت دسته چک های موجود در سامانه صیاد

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: مشتریان می توانند دسته چک های موجود را به صورت اختیاری در سامانه صیاد ثبت کنند، اما دسته چک های جدیدی که از ابتدای سال جدید با درخواست متقاضی و پس از اتمام دسته چک های موجود در اختیار مشتری قرار می گیرد باید در سامانه صیاد ثبت شوند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir