پاسداشت قیام 15 خرداد در سال های پس از آن

15 خرداد 1342
در حال انتقال به منبع خبر