مهمترین کار واعظی حفظ فاصله بین اصلاح طلبان و رییس جمهور است

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر