مقاومت ماریانو تاثیری روی فروش او نخواهد داشت

مرجع خبری رئال مادرید
در حال انتقال به منبع خبر