کوسه 14 سانتیمتری در عمق دریا کشف شد

سینا پرس
در حال انتقال به منبع خبر