اتصال 250 روستای کردستان به شبکه ملی ارتباطات تا پایان سالجاری

کردآنلاین
در حال انتقال به منبع خبر