تشکیل شورای قیمت گذاری راهی برای استمرار خودکفایی/نرخ پیشنهادی خرید تضمینی هر کیلو کلزا، ۱۲ هزار تومان

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir