ژاله فرامرزیان: اولین مبالغ ۲۷ صدم درصد از مالیات بر ارزش افزودی طی این هفته پرداخت می شود

خبرگزاری تسنیم
در حال انتقال به منبع خبر