آغاز عملیات “السیل الجارف” برای پاکسازی کامل “بیجی”

در حال انتقال به منبع خبر