مواضع یمنی ها درقبال فلسطین و مبارزه با آمریکا و استعمار ثابت است

گیتی آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر