بدرقه رسمی و ترک تهران به مقصد نیویورک

ریاست جمهوری
در حال انتقال به منبع خبر