زرداری رییس جمهوری پیشین پاکستان بازداشت شد

روزنامه حمایت
در حال انتقال به منبع خبر