رشد 78 درصدی واردات کالاهای اساسی / 85 درصد واردات، مربوط به کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد اولیه است

فصل اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر