خالق تندیس شهدا درگذشت

هشت صبح
در حال انتقال به منبع خبر