شما سخنگوی حق در برابر طاغوتی های جهان مانند ترامپ هستید/ می خواستند شما را تحریم کنند، اما اکنون حضور شما قوی تر و موثرتر شده است

حلقه وصل
در حال انتقال به منبع خبر