نشست زمین در دشت ورامین به دلیل خشکسالی های متوالی بود

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر