تصویب طرحی در آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ

الف
در حال انتقال به منبع خبر