دشمن برای به زانو در آوردن ملت ایران بر فشار اقتصادی متمرکز شده است / جامعه کارگری از وفادارترین قشرها به جمهوری اسلامی بوده و هست / آمریکایی ها بدانند این حرکت اخیر آنان نیز ناکام می ماند

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
در حال انتقال به منبع خبر