عربستان: تروریست انتحاری از منامه به کویت رفته بود

در حال انتقال به منبع خبر