بهره مندی بیش از 93 درصد جمعیت روستایی اردبیل از نعمت گاز طبیعی

فصل تجارت
در حال انتقال به منبع خبر