آیا می توان نماز قضای درگذشتگان را بجای آورد؟+فیلم

راه مبین
در حال انتقال به منبع خبر