رفع موانع مسافربری شدن فرودگاه پیام در دستور کار است

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر