علت آتش سوزی سکوی شماره ۹ پارس جنوبی مشخص شد

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر