جلسه شورای بهورزی مرکز بهداشت غرب اهواز با حضور دکتر مهرداد شریفی رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز ،مدیر و مربیان آموزشگاه در محل آموزشگاه بهورزی غرب اهواز برگزار گردید

امید خوزستان
در حال انتقال به منبع خبر