۸ مدرسه فوتبال و ۲ مدرسه فوتسال در استان مجوز فعالیت دارند

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر