۴۹ نفر از حجاج در عربستان کشته و زخمی شدند

در حال انتقال به منبع خبر