موسوی: دیپلماسی ادامه دارد

الف
در حال انتقال به منبع خبر