مرکز آمار : محصول ناخالص داخلی با نفت ١,٧ درصد رشد کرد

خبرگزاری تسنیم
در حال انتقال به منبع خبر