مقصد بعدی برانکو عربستان است

الف
در حال انتقال به منبع خبر