دیدار دکتر روحانی با رییس جمهور بولیوی

ریاست جمهوری
در حال انتقال به منبع خبر