مجلس شورای عربستان: قتل خاشقچی یک اقدام فردی بود

الف
در حال انتقال به منبع خبر