تداوم ناپایداری های جوی به صورت رگبار و رعد و برق در فارس

واحد مرکزی خبر
در حال انتقال به منبع خبر