محمودی: تحریمی نمانده که اعمال نکرده باشند

فارس نیوز اصفهان
در حال انتقال به منبع خبر