مردم آمادگی دارند برای کشور، منافع و امنیت ملی فداکاری کنند

راهبرد معاصر
در حال انتقال به منبع خبر