حرکت دسته های عزاداری تا نیمه شب

دفتر مقام معظم رهبری
در حال انتقال به منبع خبر