آیت الله ری شهری: موضوع حجاب با بگیر و ببندها حل نخواهد شد/ حکومت بنی امیه با شمشیر و خشونت و ظلم شکل گرفته بود و این سیره حکومتی اسلام نیست

مدآرا
در حال انتقال به منبع خبر