کاخ سفید سپاه را در لیست سازمان های تروریستی قرار داد

آرمان اصفهان
در حال انتقال به منبع خبر