بارش پراکنده در تهران و برخی نقاط کشور

الف
در حال انتقال به منبع خبر